Προκήρυξη του προγράμματος ενίσχυση επιχειρήσεων στα πλαίσια των ΠΕΠ-ΕΣΠΑ

Αγαπητοί φίλοι,

Την περίοδο που διανύουμε βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα βασικά στοιχεία του προγράμματος.

Κατεβάστε το σχετικό ενημερωτικό εδώ

Σε ποιους απευθύνεται

Σχεδόν στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η Δράση ΔΕΝ απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

 • Στο λιανικό εμπόριο, την εστίαση και την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
 • Ξενοδοχειακές μονάδες άνω των 100 κλινών και τάξης άνω των 3ων αστέρων.
 • Δραστηριότητες που απαιτούν ύπαρξη κενής θέσης (Συμβολαιογράφοι, ταξί κτλ)

Σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων που ΔΕΝ ανήκουν σε μια κατηγορία εκ των παραπάνω έχει δικαίωμα υποβολής πρότασης

(Επικοινωνήστε μαζί μας για την επαρκέστατη πληροφόρηση σας)

Για την Δράση οι επιλέξιμες επιχειρήσεις διαχωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις - Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και διαθέτουν επιλέξιμο  ΚΑΔ πριν την 01 Ιανουαρίου 2009
 • Νέες - Υπό σύσταση επιχειρήσεις - Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και διαθέτουν επιλέξιμο  ΚΑΔ μετά την 01 Ιανουαρίου 2009 ή εντελώς νέες και υπό σύσταση 
Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει πρόταση διεκδικώντας   την ενίσχυση της αρκεί να:
 • Παρουσιάσει επενδυτικό σχέδιο που να επικεντρώνεται σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ της Δράσης.
 • Διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, αν πρόκειται για υφιστάμενη επιχείρηση ή να προτίθεται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια απόκτησης τους στο μέλλον εάν πρόκειται για υπό σύσταση επιχείρηση.
 • Το επενδυτικό σχέδιο να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% της Βαθμολογίας που προβλέπεται σύμφωνα με το σύστημα Βαθμολόγησης που συνοδεύει την Προκήρυξη.

Ύψος Επενδυτικών σχεδίων  - Κατηγορίες επιχειρήσεων

 • Ανεξαρτήτως δραστηριότητας και κατηγορίας επιχείρησης η αναλογούσα επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% ( για την περιφέρεια Κρήτης) του εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την δραστηριότητα τους. Για κάθε δραστηριότητα προβλέπεται διαφορετικό πλαίσιο σχεδιασμού και υποβολής της επιχειρηματικής πρότασης :

Τουριστικές- Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

 • Μπορούν να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια 20.000? - 300.000? ανεξαρτήτως τζίρου προηγούμενων ετών.
 • Οφείλουν να ολοκληρώσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε 15 μήνες εκ της έγκρισης (υπάρχει η δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης 3μηνης Παράτασης).
 • Οφείλουν να εκδώσουν ή να αναθεωρήσουν όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο εκ της φύσης του επενδυτικού σχεδίου.

Μεταποιητικές επιχειρήσεις

 • Μπορούν να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια 30.000? - 300.000? ανεξαρτήτως τζίρου προηγούμενων ετών.
 • Οφείλουν να ολοκληρώσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε 15 μήνες εκ της έγκρισης (υπάρχει η δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης 3μηνης Παράτασης).
 • Οφείλουν να εκδώσουν ή να αναθεωρήσουν όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο εκ της φύσης του επενδυτικού σχεδίου. 

Εμπορικές Επιχειρήσεις - Επιχειρήσεις παροχής Υπηρεσιών

 • Μπορούν να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια 20.000? - 100.000? ανεξαρτήτως τζίρου προηγούμενων ετών.
 • Οφείλουν να ολοκληρώσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε 12 μήνες εκ της έγκρισης (υπάρχει η δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης 3μηνης Παράτασης).
 • Οφείλουν να εκδώσουν ή να αναθεωρήσουν όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο εκ της φύσης του επενδυτικού σχεδίου. 

Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους και να σχεδιάσουν με προσοχή την επιχειρησιακή λειτουργικότητα του σχεδίου τους.

Περίοδος υποβολής σχεδίων

 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρουσιάσουν το πλήρες επενδυτικό τους σχέδιο, το οποίο πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο διάστημα ανάμεσα στις 25 Φεβρουαρίου 2013 έως  και τις 25 Απριλίου 2013.

Επιλέξιμες Δαπάνες - σχεδιασμός επιχειρηματικού σχεδίου

 Το υποβαλλόμενο σχέδιο θα πρέπει να είναι διαχωρισμένο σε τομείς που θα  πληρούν τις παρακάτω ποσοστώσεις επί του συνόλου του.

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΨΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

30.000? - 300.000?

20.000? - 300.000?

20.000? - 100.000?

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

60%

80%

60%

2

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

100%

100%

100%

3

Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)

15.000 ?

15.000 ?

10.000 ?

4

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

100%

100%

100%

5

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

20%

20%

20%

6

Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

6.000 ?

6.000 ?

6.000 ?

7

Λογισμικό

30.000 ?

30.000 ?

10.000 ?

8

Προβολή - Προώθηση

20.000 ?

30.000 ?

10.000 ?

9

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

10.000 ?

10.000 ?

10.000 ?

10

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

40%

40%

40%

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Δράσης

Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης και τον θεματικό τομέα η δράση απαιτεί συγκεκριμένα δικαιολογητικά να συνοδεύουν την πρόταση Υποβολής. Επιπρόσθετα η εταιρεία μας μελετώντας το σύστημα βαθμολόγησης της Δράσης έχει καθορίσει τον παρακάτω κατάλογο απαραίτητων δικαιολογητικών ανάλογα την κατηγορία που εντάσσεται κάθε επιχείρηση:

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 

 • Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης (για τις επιχειρήσεις με αντίστοιχη υποχρέωση σύνταξης), φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας για τα ημερολογιακά έτη (χρήση) που λήγουν στις 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011 (οικονομικά έτη, 2010, 2011, 2012) για όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει τριετία.
 • Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους με μορφή εταιρείας και βεβαίωση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού.
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών καθώς και βεβαίωση μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Άδεια λειτουργίας εν ισχύ ή υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Ειδικότερα για τις τουριστικές επιχειρήσεις, που η λειτουργία τους καλύπτεται με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) του ΕΟΤ, να προσκομιστεί αντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.
 • Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Έντυπο Ε7 και συνημμένη αναλυτική κατάσταση), που υποβάλλεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, για τα ημερολογιακά έτη (χρήση), 2010, 2011.
 • Προσφορές / Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα. Οι σχετικές προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία προκήρυξη του προγράμματος.
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας του επικεφαλής διευθυντή ή αντίστοιχου στελέχους της επιχείρησης (π.χ. πτυχία σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών θεωρημένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της απασχόλησης).
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της κατάρτισης εργαζόμενων / διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης (π.χ. πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επιμόρφωσης - κατάρτισης).
 • Αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής σε επενδυτικά προγράμματα.
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας.
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης πνευματικής ιδιοκτησίας - βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. αντίγραφα πιστοποιητικών κατοχύρωσης πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια).
 • Επικαιροποιημένο Βιογραφικό κάθε μετόχου, καθώς και μια σύντομη ιστορική αναδρομή της επιχείρησης.

Νέες και υπό σύσταση Επιχειρήσεις

 • Αντίγραφο του Ε1 του πιο πρόσφατου διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο/μέτοχο ξεχωριστά ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου/μετόχου που δεν έχει Ε1, ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν συμμετέχοντες μέτοχοι / δικαιούχοι οι οποίοι ασκούν ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα, υπεύθυνη όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης (-σεων) που συμμετέχουν και τα ποσοστά συμμετοχής τους. Θα προσκομίζονται συνημμένα οι ισολογισμοί, τα Ε3 και Ε7 των επιχειρήσεων αυτών των χρήσεων 2010 και 2011.
 • Για τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους με μορφή και βεβαίωση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας περί τροποποίησεων του καταστατικού μόνο για τις νέες επιχειρήσεις.
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών καθώς και βεβαίωση μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μόνο για τις νέες επιχειρήσεις
 • Βεβαίωση χρήσεων γης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις
 • Άδεια λειτουργίας εν ισχύ ή υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας μόνο για τις νέες επιχειρήσεις.
 • Προσφορές / Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα. Οι σχετικές προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία προκήρυξη του προγράμματος.
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας του επικεφαλής διευθυντή ή αντίστοιχου στελέχους της επιχείρησης (π.χ. πτυχία σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών θεωρημένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της απασχόλησης).
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της κατάρτισης εργαζόμενων / διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης (π.χ. πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επιμόρφωσης - κατάρτισης).
 • Επικαιροποιημένο Βιογραφικό κάθε μετόχου, καθώς και μια σύντομο πλάνο του επιχειρηματικού σχεδίου.

Σημαντικές - χρήσιμες Παρατηρήσεις

 • Στα πλαίσια της Δράσης δεν απαιτείται απόδειξη της πηγής ίδιας συμμετοχής στην επένδυση. Η καταβολή της ίδιας συμμετοχής αποδεικνύεται αυτοδίκαια με την εξόφληση των παραστατικών των δαπανών του έργου κατά την υλοποίηση.
 • Για πρώτη φορά δίδεται η δυνατότητα στον επενδυτή, της 100% προκαταβολής της αναλογούσας επιχορήγησης για την υλοποίηση της επένδυσης.
 • Η διαχείριση του προγράμματος ασκείται αποκλειστικά από τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του (Αναπτυξιακή Κρήτης για την περιφέρεια μας) και όχι από τραπεζικά Ιδρύματα όπως στο παρελθόν.
 • Οι μελετητικές αμοιβές που αφορούν την σύνταξη της πρότασης υποβολής, καθώς και του συνόλου της παρακολούθησης του έργου, μέχρι και την οριστική εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης είναι επιδοτούμενες στο σύνολο τους.

Σύστημα Βαθμολόγησης - Προεπιλογής επενδυτικών σχεδίων 

Η Δράση είναι 100% ανταγωνιστική και μονάχα τα επενδυτικά σχέδια που θα συγκεντρώσουν υψηλή βαθμολογία, θα έχουν την πιθανότητα επιχορήγησης. Αυτό απαιτεί ορθή αξιολόγηση των δυνατοτήτων κάθε επιχείρησης και ακόμα πιο προσεκτική μελετητική υποστήριξη κατά την υποβολή του φακέλου ενίσχυσης. Παρακάτω ακολουθεί μια φόρμα αξιολόγησης των δικών σας δυνατοτήτων. Τοποθετείστε τα απαιτούμενα στοιχεία και επικοινωνήστε μαζί μας.

Point System (πρόχειρη Εκτίμηση) 

 • Στοιχεία επιχείρησης

Επωνυμία

 

Δραστηριότητα

 

Υπ. Επικοινωνίας

 

ΚΑΔ

 

Διεύθυνση

 

Υφιστάμενη

 

Τηλ / κιν

 

Νέα-Υπό σύσταση

 

E-mail

 

Web Site

 

 • Τεχνική κατάσταση επιχείρησης
 1. Έχετε κάνει επενδύσεις στην επιχείρηση σας την τελευταία τριετία;
 2. Πόσο παλιός είναι πλέον ο υπάρχον εξοπλισμός της επιχείρησης σας;
 3. Ποια είναι η εκπαίδευση του επικεφαλή της επιχείρησης ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΤΕΕ ;
 4. Ποια είναι η επαγγελματική εμπειρία των στελεχών  της επιχείρησης;
 5. Οι επικεφαλείς της επιχείρησης έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια εκπαίδευσης ή κατάρτισης τα τελευταία χρόνια;
 6. Υπάρχει στην επιχείρηση Σύστημα διαχείρισης ποιότητας;
 7. Υπάρχει κάποια κατοχυρωμένη πατέντα η οποιοδήποτε είδους πνευματική ιδιοκτησία στην επιχείρησης;
 • Οικονομική κατάσταση
 1. Τι τζίρους εμφάνισε η επιχείρηση σας την τελευταία τριετία;
 2. Ποια ήταν η κερδοφορία της επιχείρησης σας την τελευταία τριετία;
 3. Κάνετε εξαγωγές και αν ναι σε τι ποσοστό στο σύνολο του τζίρου σας;
 • Κατάσταση του επενδυτικού σχεδίου
 1. Είναι το επιχειρηματικό σας σχέδιο καινοτόμο. Αν ναι η καινοτομία που επικαλείστε είναι επιπέδου Εθνικής ή παγκόσμιας εμβέλειας;
 2. Τι θα επιτύχετε με την συγκεκριμένη επένδυση;
 3. Ο κλάδος σας σε τοπικό επίπεδο έχει αυξητικές τάσεις;
 4. Ο κλάδος σας πώς χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τις περιφερειακές προτεραιότητες ( Α - Β - Γ ) ;
 • Επιπτώσεις του σχεδίου
 1. Στο σχέδιο σας έχετε προβλέψει ενέργειες εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων και συναφών δραστηριοτήτων;
 2. Μετά την υλοποίηση του  επιχειρηματικού σας σχεδίου, θα μειωθούν, θα μείνουν στάσιμες ή θα αυξηθούν οι  θέσεις απασχόλησης; Μπορείτε να δεσμευτείτε από τώρα για αυτό το θέμα;

Η επιτυχία ή όχι ενός  σχεδίου είναι άμεση συνάρτηση της βαθμολογίας που εξάγεται βάση των  παραπάνω ερωτημάτων. Κάθε επενδυτής οφείλει να μελετήσει τις δυνατότητες της επιχείρησης του βάση του συγκεκριμένου συστήματος. Εν συνεχεία σε συνεργασία με τον μελετητή- σύμβουλο θα πρέπει να διαμορφώσουν το επενδυτικό σχέδιο με τρόπο ικανό να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες έγκρισης.

Προσοχή

 • Μην εμπιστεύεστε άπειρους και συχνά ανενημέρωτους «Συμβούλους».
 • Μην στηρίζεστε σε αβάσιμες υποθέσεις και ημιστοιχειοθετημές κρίσεις περί του σχεδίου σας.
 • Μην παρασύρεστε από ευχολόγια και υποσχέσεις για δήθεν «σίγουρη επιτυχία» του σχεδίου σας.
 • Μην παρασύρεστε από «δήθεν Δωρεάν» υπηρεσίες που σας προσφέρονται με αντάλλαγμα κάποιου  είδους προσύμφωνο υλοποίησης πριν καν εγκριθεί το σχέδιο σας.
Σε κάθε περίπτωση ελέγξτε την κατάρτιση και την υπόσταση του Συμβούλου που σας προτείνει συνεργασία. Η λάθος επιλογή Συμβούλου οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία της πρότασης σας, ακόμα και για μια επιχείρηση που πληροί όλες τις προϋποθέσεις.

Μήνυμα της intelligent Management

Σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία η εταιρεία μας είναι κοντά σας, για την ενημέρωση, αλλά και την αξιόπιστη εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Οι σημερινές συνθήκες επιβάλουν προσεκτικό σχεδιασμό και μετριοπαθείς στόχους ανάπτυξης, ώστε μέσα από ένα  πλαίσιο εμπεριστατωμένης στρατηγικής και προσεκτικής υλοποίησης να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις διαμορφούμενες εξελίξεις, το προσεχές οικονομικό περιβάλλον αναμένεται να παραμείνει ασταθές στο σύνολο του. Επομένως θα χαρακτηρίζαμε σχεδόν απαγορευτική κάθε επιχειρηματική κίνηση χωρίς προσεκτική μελέτη της αγοράς και ανάλυσης των  οικονομικών δεδομένων. Επιπρόσθετα υπό αυτές τις συνθήκες, επιβάλλεται η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και επιδοτούμενων προγραμμάτων. Οι επιχορηγούμενες Δράσεις μπορούν να αποτελέσουν έναν πραγματικό μοχλό επιβίωσης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης.

Σε αυτό το θολό επιχειρηματικό περιβάλλον η συγκεκριμένη Δράση του ΕΣΠΑ αποτελεί μια πραγματική επιχειρηματική ευκαιρία, όπου δεν πρέπει να περάσει ανεκμετάλλευτη. Η εταιρεία μας είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία, αναλαμβάνοντας με ευθύνη και εγκυρότητα την υποβολή της πρότασης σας. Αναλυτικότερα σας προσφέρουμε:

 • ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση για την Δράση, με συσχετισμό δεδομένων και διάγνωση των αναγκών του επιχειρηματικού σας σχεδίου.
 • ΔΩΡΕΑΝ προαξιολόγηση της επιχείρησης σας αλλά και του σχεδίου σας, σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης της  Δράσης.
 • Τον πλήρη σχεδιασμό της πρότασης και τον καθορισμό των στόχων που θα επιτευχθούν σε κάθε περίπτωση.
 • Την έγκυρη κατάθεση της πρότασης σας, με υπευθυνότητα που εγγυάται η πολυετής πείρα μας.
 • Την παρακολούθηση έως και την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται, για την ομαλή υλοποίηση του έργου σας, έως και την εκταμίευση του συνόλου της αναλογούσας επιχορήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγο Δράση, αλλά και για οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα, παρακαλούμε:

v  Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2810.222744,

Αποστείλετε e-mail με το ερώτημα σας στο  giannakakis@imanager.gr


Πρόγραμμα για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης

Προκηρύχτηκε η Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων  "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

 Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δύο Υποδράσεις:

 ΥΠΟΡΑΣΗ 1

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών.

 ΥΠΟΡΑΣΗ 2

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών.

 Δικαιούχοι της ράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:

 • έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
 • έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 • έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,
 • απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ. 
 • Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Επιλέξιμα είναι τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από τους δικαιούχους της δράσης για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στους επιλέξιμους ΚΑΔ, από την 1/9/2012 και έπειτα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη:

 • χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 ? έως 20.000 ? ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών,
 • επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000 ? του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) με πρόσληψη ανέργου/ων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου μισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης μέχρις εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 ?.

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Οι υποβολές προτάσεων στα πλαίσια της δράσης θα διαρκέσουν από την 1/3/2013 έως την 29/3/2013.

Σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία η εταιρεία μας είναι κοντά σας, για την ενημέρωση, αλλά και μια αξιόπιστη και εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Οι σημερινές συνθήκες επιβάλουν προσεκτικό σχεδιασμό και μετριοπαθείς στόχους ανάπτυξης, ώστε μέσα από ένα  πλαίσιο εμπεριστατωμένης στρατηγικής και μεθοδικής υλοποίησης να μπορούν να επιτευχθούν. Σύμφωνα με τις διαμορφούμενες εξελίξεις, το προσεχές οικονομικό περιβάλλον αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο. Επομένως θα χαρακτηρίζαμε σχεδόν απαγορευτική κάθε επιχειρηματική κίνηση χωρίς προσεκτική μελέτη της αγοράς και πλήρους ανάλυσης τόσο του πλαισίου χρονοδιαγράμματος όσο  και των  οικονομικών δεδομένων. Επιπρόσθετα υπό αυτές τις συνθήκες, επιβάλλεται αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και επιδοτούμενων προγραμμάτων όπου με σωστή χρήση μπορούν να αποτελέσουν έναν πραγματικό μοχλό επιβίωσης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης.

Σε αυτό το θολό επιχειρηματικό περιβάλλον η συγκεκριμένη Δράση του ΕΣΠΑ αποτελεί μια πραγματική επιχειρηματική ευκαιρία όπου δεν πρέπει να περάσει ανεκμετάλλευτη. Η εταιρεία μας είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία, αναλαμβάνοντας με ευθύνη και εγκυρότητα την υποβολή της πρότασης σας. Η εταιρεία μας είναι στην διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε αναλαμβάνοντας για λογαριασμό σας:

 • ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση για την Δράση, με συσχετισμό δεδομένων και διάγνωση των αναγκών του σχεδίου σας.
 • ΔΩΡΕΑΝ προαξιολόγηση του σχεδίου σας, σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης της  Δράσης.
 • Τον πλήρη σχεδιασμό της πρότασης και τον καθορισμό των στόχων που θα επιτευχθούν σε κάθε περίπτωση.
 • Την έγκυρη κατάθεση της πρότασης και του σχεδίου σας, με υπευθυνότητα.
 • Την παρακολούθηση έως και την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή και αποπληρωμή του έργου.

Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στα πλαίσια των ΠΕΠ-ΕΣΠΑ

Αγαπητοί φίλοι,

τις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται να Προκηρυχτεί ο Β κύκλος του  προγράμματος  ΕΣΠΑ για ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 500 εκ ?.

Το πρόγραμμα θα αφορά επιχειρήσεις όλων των κλάδων, είτε  είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, είτε νέες επιχειρήσεις είτε και υπο-σύσταση (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός). Στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συγκυρίες για το σύνολο των επιχειρήσεων αυτή η Δράση  αποτελεί μια πραγματική επενδυτική ευκαιρία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

 • Προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι:
 1. από 20.000 ? μέχρι 100.000 ? (Εμπόριο)
 2. από 20.000 ? μέχρι 100.000 ? (Υπηρεσίες)
 3. από 30.000 ? μέχρι 300.000 ? (Μεταποίηση)
 4. από 30.000 ? μέχρι 300.000 ? (Τουρισμός)

Ενώ το ποσοστό επιδότησης αναμένεται στο 50% του Προϋπολογισμού για την Περιφέρεια της Κρήτης.

 • Επιλέξιμες Δαπάνες
 1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις (ανέγερση, επέκταση, διαμόρφωση, ανακαίνιση)
 2. Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 3. Εξοπλισμός Πληροφορικής & Λογισμικό
 4. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
 5. Συστήματα Αυτοματοποίησης
 6. Προβολή & Προώθηση
 7. Αμοιβές Συμβούλων

Ενημερωτικό σημείωμα για το πρόγραμμα: εδώ

Προδημοσίευση Προκήρυξης: εδώ

Το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό ακολουθώντας συγκεκριμένο σύστημα βαθμολόγησης. Επομένως, σκόπιμο θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να αρχίζουν να σχεδιάζουν τις προτάσεις τους άμεσα ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν με αξιώσεις την ένταξη τους. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία, αναλαμβάνοντας με ευθύνη και εγκυρότητα την υποβολή της πρότασης σας. Η εταιρεία μας είναι στην διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε αναλαμβάνοντας για λογαριασμό σας:

 • ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση για την Δράση, με συσχετισμό δεδομένων και διάγνωση των αναγκών του σχεδίου σας.
 • ΔΩΡΕΑΝ προαξιολόγηση του σχεδίου σας, σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης της  Δράσης.
 • Τον πλήρη σχεδιασμό της πρότασης και τον καθορισμό των στόχων που θα επιτευχθούν σε κάθε περίπτωση.
 • Την έγκυρη κατάθεση της πρότασης και του σχεδίου σας, με υπευθυνότητα.
 • Την παρακολούθηση έως και την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή και αποπληρωμή του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγο πρόγραμμα αλλά και για οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα στα τηλέφωνα της εταιρείας μας 2810.222744  και στο site:  www.imanager.gr.

Για έγγραφα ερωτήματα σας απευθυνθείτε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο: giannakakis@imanager.gr.


Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 50 εκατ. Ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», συνολικής δαπάνης ένταξης 44,8 εκατ. Ευρώ για 746 επιχειρήσεις.

Η εταιρεία μας, πάντα δίπλα σε κάθε επιχειρηματία και σε κάθε ορθολογική επιχειρηματική κίνηση, είναι σε θέση να αναλάβει την σωστή ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη σας, από την σύνταξη και κατάθεση της πρότασης έως και την ολοκλήρωση του σχεδίου και την καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης. Βέβαια το σημαντικότερο στοιχείο σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, είναι ο σωστός προγραμματισμός και η πρόληψη των αναγκών σε κάθε περίπτωση. Για τον λόγο αυτό οποιαδήποτε ενέργεια σας θα πρέπει να είναι άμεση ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για μια σοβαρή αξιολόγηση των αναγκών σας και την υποβολή ενός πλήρους και χρήσιμου σχεδίου το οποίο θα επιφέρει και τα επιθυμητά αποτελέσματα με την υλοποίηση του. Η εταιρεία μας είναι στην διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε αναλαμβάνοντας για λογαριασμό σας:

 • ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση για οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν και διάγνωση των αναγκών της επιχείρησης σας.
 • ΔΩΡΕΑΝ προαξιολόγηση της επιχείρησης σας σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης κάθε δράσης.
 • Τον πλήρη σχεδιασμό της πρότασης και τον καθορισμό των στόχων που θα επιτευχθούν σε κάθε περίπτωση.
 • Την κατάθεση του σχεδίου της επιχείρησης σας σε κάθε αρμόδιο φορέα για την ένταξη σας στο πρόγραμμα.
 • Την παρακολούθηση έως και την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή και αποπληρωμή του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγο πρόγραμμα αλλά και για οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα στα τηλέφωνα της εταιρείας μας 2810.222744  και στο site:  www.imanager.gr.

Για έγγραφα ερωτήματα σας απευθυνθείτε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο: info@imanager.gr.Πρόγραμμα "ICT4GROWTH"

Προκηρύχθηκε η δράση κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH» από επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007- 2013) προϋπολογισμού 120 εκ. ευρώ. Η δράση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα στοχεύοντας έναν κλάδο που αποτελεί στρατηγικό αναπτυξιακό στόχο. Ουσιαστικά είναι ένας μίνι-επενδυτικός νόμος που έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, βασικός σκοπός της είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας  τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι  το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα.  Η υλοποίηση των επενδύσεων θα γίνεται σε δύο διακριτές φάσεις: η πρώτη φάση των επενδύσεων θα αφορά την υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage), η δεύτερη φάση την υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).

Γενικές αρχές της δράσης ICT4GROWTH είναι: 

 • Η έμφαση στην δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας αλλά και μεγάλων επενδύσεων
 • Η έμφαση στην οικονομία της γνώσης
 • Η κάλυψη πολλαπλών αναγκών:
  • Ενίσχυση ψηφιακής επιχειρηματικότητας - δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
  • Στήριξη επιχειρηματικότητας στα πρώτα στάδιά της
  • Ενθάρρυνση υλοποίησης καινοτόμων ιδεών με επιχειρηματικό ρίσκο, αλλά και με μεγάλη εξωστρέφεια
  • Έμφαση στη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης
  • Στήριξη μεγαλύτερων σχεδίων με ευρύτερο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας
  • Αξιοποίηση νέου, υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού
 • Η έμφαση στη δυνατότητα «εξαγωγής» των λύσεων σε αγορές εκτός Ελλάδας.

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος τους: Κατηγορία Ι, από 300.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ και Κατηγορία ΙΙ, έως 20.000.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι φορείς στην παρούσα δράση είναι μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.

Ενδεικτικές θεματικές της παρούσας δράσης είναι οι εξής: 

 • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη
 • Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα
 • Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία
 • Υγεία και Πρόνοια
 • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
 • Μεταφορές
 • Νέα παγκόσμια αγορά του Internet

Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης «ICT4GROWTH» θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης, όπως: 

 • Virtualization (Servers, Storage, Networks, Apps, Desktops)
 • Cloud Computing
 • Energy Efficiency & Monitoring (IT efficiency & reuse, reduce of energy consumption)
 • Unified Communications (Technology issues: Mobile platforms / Integration of corporate and social media streams, Organizational issues)
 • Big Data (Unstructured Data, Duplication of Data, Storage - Thin Provisioning, Security, Backup - Storage Resource Management, Compression etc.)
 • Cloud Computing
 • Grid Technology
 • Web 2.0
 • Internet of Things
 • Open platforms & Open Source software and applications
 • Social Networks and business
 • Media / Digital Marketing
 • Mobile services - smart devices and applications evolution
 • Location Based Services / GIS
Οδηγός προγράμματος: εδώ.  

Η εταιρεία μας, πάντα δίπλα σε κάθε επιχειρηματία και σε κάθε ορθολογική επιχειρηματική κίνηση, είναι σε θέση να αναλάβει την σωστή ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη σας, από την σύνταξη και κατάθεση της πρότασης έως και την ολοκλήρωση του σχεδίου και την καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης. Βέβαια το σημαντικότερο στοιχείο σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, είναι ο σωστός προγραμματισμός και η πρόληψη των αναγκών σε κάθε περίπτωση. Για τον λόγο αυτό οποιαδήποτε ενέργεια σας θα πρέπει να είναι άμεση ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για μια σοβαρή αξιολόγηση των αναγκών σας και την υποβολή ενός πλήρους και χρήσιμου σχεδίου το οποίο θα επιφέρει και τα επιθυμητά αποτελέσματα με την υλοποίηση του. Η εταιρεία μας είναι στην διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε αναλαμβάνοντας για λογαριασμό σας:

 • ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση για οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν και διάγνωση των αναγκών της επιχείρησης σας.
 • ΔΩΡΕΑΝ προαξιολόγηση της επιχείρησης σας σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης κάθε δράσης.
 • Τον πλήρη σχεδιασμό της πρότασης και τον καθορισμό των στόχων που θα επιτευχθούν σε κάθε περίπτωση.
 • Την κατάθεση του σχεδίου της επιχείρησης σας σε κάθε αρμόδιο φορέα για την ένταξη σας στο πρόγραμμα.
 • Την παρακολούθηση έως και την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή και αποπληρωμή του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγο πρόγραμμα αλλά και για οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα στα τηλέφωνα της εταιρείας μας 2810.222744  και στο site:  www.imanager.gr.

Για έγγραφα ερωτήματα σας απευθυνθείτε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο: info@imanager.gr.


Ανανέωση του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" με ευνοϊκότερους όρους.

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.
Οι επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 ?/τ.μ.
 • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Κατηγορία Ωφελούμενων

A1

A2

B

Ατομικό Εισόδημα

Α.Ε. <12.000?

12.000? < Α.Ε. < 40.000?

40.000? < Α.Ε. < 60.000?

Οικογενειακό Εισόδημα

Ο.Ε. < 20.000?

20.000? < Α.Ε. < 60.000?

60.000? < Ο.Ε. < 80.000?

Κίνητρο

70% Επιχορήγηση

30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

35% Επιχορήγηση

65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

15% Επιχορήγηση

85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.
Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. 
Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250? χωρίς Φ.Π.Α.

Επιλέξιμες εργασίες-Παρεμβάσεις.
Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς. 
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:
 1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ). 
 2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ). 
 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. 
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000? ανά ιδιοκτησία. 
Πχ. ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 ? για εργασίες προϋπολογισμού 10.000?, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500? και λαμβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό 3.500?. Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 ?, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι περίπου 80 ?. Επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.
Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα:
 1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
 2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.
 4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση. 
 5. Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.
Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια. 
Έως σήμερα, έχουν υπαχθεί πάνω από 10.000 πολίτες.

Το πρόγραμμα δέχεται προτάσεις έως και την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια. Επομένως, σκόπιμο θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να αρχίζουν να σχεδιάζουν τις προτάσεις τους άμεσα ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν με αξιώσεις την ένταξη τους.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγο πρόγραμμα αλλά και για οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα στα τηλέφωνα της εταιρείας μας 2810222744 και στο e-mail: info@imanager.grΠροκηρύχτηκε η δράση Digi-Mobile

Προκηρύχτηκε η Δράση " Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) - Digi-Mobile ".  Η Δράση ενθαρρύνει επιχειρήσεις όλων σχεδόν των κλάδων της οικονομίας για την δημιουργία εφαρμογών για έξυπνες συσκευές.

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα επιλέγουν, θα λάβουν επιχορήγηση για την ανάπτυξη, την απόκτηση θα την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω smartphones (native mobile apps/ web mobile apps ή και web mobile portals), που θα είναι είτε τύπου B2C (Επιχείρηση προς καταναλωτή) είτε τύπου B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες εφαρμογές επί «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών και υπολογιστών-ταμπλετών (tablet-pc) θαι να διατίθενται μέσω συνδρομητικού μοντέλου «Λογισμικού με τη Μορφή Υπηρεσίας» (Software-as-a-Service). Οι εφαρμογές που ενισχύονται θα πρέπει να «κατεβαίνουν» και να λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας (να είναι "downloadable"), και να μπορούν να λειτουργούν είτε offline, είτε αξιοποιώντας web δεδομένα. Εναλλακτικά, επιτρέπεται η ανάπτυξη mobile portals εφόσον όμως:

α. παρέχουν ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας που υποχρεωτικά αναγνωρίζει τον τύπο/ λειτουργικό σύστημα της συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά της,

β. παρέχουν πλήρη λειτουργικότητα, αντίστοιχη με τα υφιστάμενα web portals της δικαιούχου επιχείρησης, και

γ. επιτρέπουν διάδραση με το χρήστη των συσκευών κινητών επικοινωνιών και δεν περιορίζονται σε μονόδρομη προώθηση πληροφοριών.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα και τομείς όπως Υγεία, Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία, Τουρισμός, Πολιτισμός, Μεταφορές, Εστίαση. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για διείσδυση σε εξειδικευμένες αγορές.  Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών περιλαμβάνουν (ο κατάλογος των είναι ενδεικτικός και θα οριστικοποιηθεί με την Προκήρυξη της Δράσης):

 • Εφαρμογές που επιτρέπουν σε μετακινούμενα στελέχη της επιχείρησης (mobile workers) τη διαρκή πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα (έλεγχος αποθήκης, πρόσβαση σε ενδοεταιρικά συστήματα διαχείρισης πελατών, πωλήσεων, ERP κλπ.)
 • Καινοτόμες υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες, μέσω συσκευών κινητών επικοινωνιών
 • Καινοτόμες εφαρμογές που προωθούν ή παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα, αξιοποιώντας το γεωγραφικό στίγμα του χρήστη (location based services) και υπηρεσίες destination management
 • Εφαρμογές και υπηρεσίες για την online επισκόπηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης, τη διαχείριση ραντεβού από την πλευρά των πελατών, την προσωποποιημένη ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, την πρόσβαση σε φάκελο του πελάτη, τη διαχείριση του πελατολογίου κλπ.
 • Υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης με αξιοποίηση συσκευών κινητών επικοινωνιών
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες επιλογής και ηλεκτρονικών κρατήσεων και ηλεκτρονικών πληρωμών για επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, θέατρα, κινηματογράφους, επιχειρήσεις παραγωγής θεαμάτων και ψυχαγωγίας κλπ
 • Εφαρμογές για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αφορούν σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (guides), παραγγελιοληψία room-service, κρατήσεις, στοχευμένη ενημέρωση, προσφορές (κουπόνια, διαγωνισμοί, κλπ) και εκδηλώσεις.
 • Εφαρμογές για διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωσης ταξιδιών μέσω smartphones και την πληρωμή και κράτηση θέσεων
 • Εφαρμογές για την παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, την κλίση ή κράτηση θέσεων σε ταξί, λεωφορεία κλπ
 • Εφαρμογές και οποιουδήποτε είδους συστήματα παραγγελιοληψίας μέσω κινητού για πελάτες ταχυφαγείων, delivery κλπ. καθώς και εφαρμογές εστιατορίων εστιασμένες στους πελάτες, με στοχευμένη ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμα μενού, προσφορές, κρατήσεις, συστήματα επιβράβευσης πελατών μέσω mobile coupons. Να σημειωθεί πως οι εφαρμογές που θα αναπτυχτούν στη συγκεκριμένη κατηγορία αφορούν στους πελάτες που βρίσκονται αποκλειστικά εκτός των καταστημάτων και δεν αφορούν σε ηλεκτρονικές συσκευές παραγγελιοληψίας που χρησιμοποιούνται εντός του καταστήματος εστίασης.
 • Εφαρμογές για εταιρείες που προσφέρουν οποιασδήποτε μορφή service (πχ συνεργεία αυτοκινήτων, εταιρείες service συσκευών, κλπ) για την online προσωποποιημένη παρακολούθηση της πορείας των εργασιών, προσφορές, κλπ.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα επιλέγουν, θα πρέπει απαραιτήτως να υλοποιηθούν σε δυο τουλάχιστον εναλλακτικές πλατφόρμες εφαρμογών έξυπνων συσκευών (ενδεικτικά τουλάχιστον δυο μεταξύ των Nokia Symbian, Google Android, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Linux, Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo and MeeGo) θαι να είναι δυνατόν να εγκατασταθούν στη συσκευή (να είναι "downloadable").

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες υφιστάμενες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών), ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, η οποίες έχουν ολοκληρώσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρίση, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης της για υπαγωγή στη Δράση.

Διαδιθασία επιλογής επενδυτικών σχεδίων

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της δράσης, θα αξιολογηθούν με αυτόματο τρόπο, με διαδικασία first-in first-served που θα εξειδικευτεί περαιτέρω. Το πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν ηλεκτρονικές προτάσεις θα είναι  διαθέσιμο από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011.

Χρόνος υλοποίησης

Οι προτάσεις θα πρέπει να ολοκληρώνουν το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την ένταξη στη δράση.

Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία της Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας δράσης με σκοπό την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων ανέρχεται στα 15.000.000 ? . Το μέγιστο ύψος των προτάσεων (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) θα αντιστοιχεί σε ένα από δυο εναλλακτικά ύψη προϋπολογισμού, ήτοι 2.000?  και 10.000 ? , ως εξής:

 1. Προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού έως 2.000 ?  αφορούν στην ανάπτυξη ή διαμόρφωση web mobile portal, με περιβάλλον εργασίας προσαρμοσμένο στις συσκευές, πλήρη λειτουργικότητα και υποχρεωτικώς δυνατότητα διόρασης με το χρήστη, για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών.
 2. Προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού έως 10.000 ? αφορούν στην ανάπτυξη εφαρμογών που «κατεβαίνουν» στη συσκευή κινητής επικοινωνίας (native mobile apps/ web mobile apps) 

Το συνολικό ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν θα ξεπερνά το 70% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης. Για την υλοποίηση της δράσης, θα καταρτιστεί και θα αξιοποιηθεί κατάλογος (short-list) προμηθευτών, βάσει κριτηρίων δραστηριοποίησης στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών. Ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για την πλήρη σύνταξη της πρότασης θα χρειαστούμε:

1) Βεβαίωση έναρξης Δραστηριότητας από την αρμόδια ΔΟΥ και όλες της μεταβολές μέχρι σήμερα ( Μητρώο).

2) Φορολογικά έντυπα Ε1,Ε3, του οικονομικού έτους 2011, καθώς και Ε7 αν απασχολούνταν προσωπικό για το ίδιο έτος. Οι επιχειρήσεις όπου υποχρεούνται στην έκδοση ισολογισμού θα πρέπει να προσκομίσουν και τον ισολογισμό της 31/12/2010.

3) Για τα νομικά πρόσωπα ( Ο.Ε. , Α.Ε. , Ε.Π.Ε. κτλ) απαιτούνται το ποιο πρόσφατο καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις καθώς και Φ.Ε.Κ εκπροσώπησης.

4) Αναλυτικές Προσφορές του επιχειρηματικού σχεδίου, prospectus της εταιρείας κατασκευής Λογισμικού - εταιρική ταυτότητα και πελατολόγιο αυτής.

5) Στοιχεία επικοινωνίας του Νόμιμου εκπροσώπου

Σε περίπτωση κτήσης της επιχείρησης κοινοτικών επιδοτήσεων κατά τα τελευταία έτη, πλήρη περιγραφή αυτών και αναφορά των ποσών και των προγραμμάτων.

Η Intelligent Management

Η εταιρεία μας, πάντα δίπλα σε κάθε επιχειρηματία και σε κάθε ορθολογική επιχειρηματική κίνηση, είναι σε θέση να αναλάβει την σωστή ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη σας, από την σύνταξη και κατάθεση της πρότασης έως και την ολοκλήρωση του σχεδίου και την καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης. Βέβαια το σημαντικότερο στοιχείο σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, είναι ο σωστός προγραμματισμός και η πρόληψη των αναγκών σε κάθε περίπτωση. Για τον λόγο αυτό οποιαδήποτε ενέργεια σας θα πρέπει να είναι άμεση ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για μια σοβαρή αξιολόγηση των αναγκών σας και την υποβολή ενός πλήρους και χρήσιμου σχεδίου το οποίο θα επιφέρει και τα επιθυμητά αποτελέσματα με την υλοποίηση του. Η εταιρεία μας είναι στην διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε αναλαμβάνοντας για λογαριασμό σας:

 • ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση για οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν και διάγνωση των αναγκών της επιχείρησης σας.
 • ΔΩΡΕΑΝ προαξιολόγηση της επιχείρησης σας σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης κάθε δράσης.
 • Τον πλήρη σχεδιασμό της πρότασης και τον καθορισμό των στόχων που θα επιτευχθούν σε κάθε περίπτωση.
 • Την κατάθεση του σχεδίου της επιχείρησης σας σε κάθε αρμόδιο φορέα για την ένταξη σας στο πρόγραμμα.
 • Την παρακολούθηση έως και την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή και αποπληρωμή του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγο πρόγραμμα αλλά και για οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα στα τηλέφωνα της εταιρείας μας 2810.222744  και στο blog  www.imanager.gr.

Για έγγραφα ερωτήματα σας απευθυνθείτε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο info@imanager.grΞεκίνησε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός"

Αγαπητοί Φίλοι,

Προκυρήχθηκε η δράση «Εναλλακτικός Τουρισμός» η οποία αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:

 • Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
 • Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω:

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής

Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με τον αθλητισμό για λόγους αναψυχής. Οι αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής μπορούν να αναπτύσσονται:

 • στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, αετοσανίδα, κολύμβηση, θαλάσσιο έλκηθρο, λοιπά θαλάσσια αθλήματα).
 • σε λίμνες - ποτάμια (π.χ. κανόε - καγιάκ, rafting κ.ά).
 • σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή / και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. χιονοδρομικό σκι, χιονοσανίδα, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών - δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία, μίνι-γκολφ κ.ά.).

Πολιτιστικός Τουρισμός

Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά και την κατανόηση των χαρακτηριστικών του εκάστοτε προορισμού ως πολιτισμικού συνόλου. Περιλαμβάνονται όλα τα τουριστικά ταξίδια που έχουν ως κύριο σκοπό την άσκηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Διακρίνονται τρεις (3) επιμέρους αγορές πολιτιστικού τουρισμού:

 • Ταξίδια μελέτης ως εμπειρία μάθησης: περιηγητικά ταξίδια για τη σε βάθος γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου.
 • Ταξίδια τέχνης ως ψυχαγωγική εμπειρία και κοινωνική καταξίωση. Πρόκειται για ταξίδια με σκοπό την παρακολούθηση καλλιτεχνικών παραστάσεων, την επίσκεψη εικαστικών εκθέσεων και τη συμμετοχή σε φεστιβάλ.
 • Ταξίδια συμμετοχικής καλλιτεχνικής δημιουργίας ως εμπειρία ολοκλήρωσης (ζωγραφική, χορός, φωτογραφία, μαγειρική, χειροτεχνία κ.λπ.).

Το ταξίδι γίνεται με κίνητρο βασικά πολιτιστικό με κύριους πόλους έλξης τους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία, εκπαιδευτικές περιηγήσεις, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, προσκυνήματα, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αναβίωση παραδοσιακών εθίμων, οικοτεχνία, χειροτεχνία, καθώς και μελέτη του λαϊκού πολιτισμού και της τέχνης.

Θαλάσσιος τουρισμός

Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με το θαλάσσιο (marine) και το παράκτιο (coastal) περιβάλλον. Κατά κανόνα αφορά σε δραστηριότητες που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις και δραστηριότητες (π.χ. κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, ιστιοπλοΐα, yachting-motor boat-sailing boat κ.ά.). Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό θάλασσας ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 1.2.1 ανωτέρω.

Τουρισμός υπαίθρου

Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον εξαιρουμένων των αστικών, των θαλάσσιων και των παράκτιων περιοχών. Οι κυριότερες επιμέρους μορφές που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ενδεικτικά:

 • Ο φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες.
 • Ο τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας που αναπτύσσεται σε περιοχές που διαθέτουν άξια παρατήρησης χλωρίδα ή πανίδα.
 • Ο περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου.
 • Ο περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο.

Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες - ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές, που περιγράφεται στην παράγραφο 1.2.1 ανωτέρω.

Γαστρονομικός τουρισμός

Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με την τοπική κουζίνα και την ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας μιας συγκεκριμένης περιοχής. Οι κυριότερες επιμέρους ενέργειες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ενδεικτικά: 

 • Διακριτή ενσωμάτωση της τοπικής κουζίνας στα προσφερόμενα εδέσματα.
 • Δημιουργία ή/και διάχυση γαστρονομικών και οινοτουριστικών διαδρομών.
 • Επισκέψεις σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων (παραδοσιακά ελαιοτριβεία, αγροκτήματα, αμπελουργικές ζώνες, οινοποιεία, εργαστήρια κ.λπ.).
 • Γευσιγνωσία.
 • Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις.
 • Ειδικές εκθέσεις μόνιμου χαρακτήρα.
 • Εφαρμογές εικονικής περιήγησης.
 • Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Τουρισμος Υγείας και Ευεξίας

Η μορφή αυτή απευθύνεται σε επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους μέσω προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο. Η μορφή αυτή αφορά ακόμη σε επισκέπτες ο οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμΕΑ και συγκεκριμένα άτομα με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα όρασης ή ακοής, άτομα τρίτης ηλικίας κ.λπ.. Ζητούμενο εδώ είναι η διασφάλιση υποδομών και συνθηκών προσβασιμότητας για διάφορες κατηγορίες ΑμεΑ στις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες.

Σχετικά με τις ανωτέρω διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων μορφών, σημειώνεται ότι αυτές είναι απολύτως ενδεικτικές (και όχι δεσμευτικές) και προσπαθούν να αποτυπώσουν και να ομαδοποιήσουν τις επιμέρους τουριστικές δραστηριότητες με βάση τα πλέον διαδεδομένα αγοραστικά ενδιαφέροντα των τουριστών - καταναλωτών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Κατά συνέπεια, τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν δύναται να αφορούν, τόσο σε ειδικές/εναλλακτικές δραστηριότητες ή μορφές οι οποίες πιθανώς δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διακρίσεις - ταξινομήσεις, όσο και σε συνδυασμό των επιμέρους ειδικών/εναλλακτικών μορφών, ανεξάρτητα από την ανωτέρω ταξινόμησή τους.

 

Κύριοι στόχοι των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν μέσω του παρόντος Οδηγού είναι ενδεικτικά οι κατωτέρω:

 • Η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
 • Η προσωποποίηση και εξατομίκευση της τουριστικής εμπειρίας.
 • Η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών (π.χ. επαγγελματικές ομάδες, ΑμεΑ κ.λπ.).
 • Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μορφές μαζικού τουρισμού.
 • Η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων με την τοπική παραγωγή.
 • Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
 • Η εισαγωγή καινοτόμων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Η ενίσχυση της αειφορίας και η μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
 • Η διάχυση και ενίσχυση της πιστοποίησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Η αναγνώριση των παραπάνω στόχων και η αναγκαιότητα διαφοροποίησης και εξειδίκευσης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με γνώμονα το σεβασμό του περιβάλλοντος και την αρχή της αειφορίας, καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός».

Προυποθέσεις Συμμετοχής και όροι επιλεξιμότητας 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:

Α. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:

 • Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του παρόντος Οδηγού (Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.).
 • Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 •  Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010.

Ενώ συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Κ.Α.Δ.

Περιγραφή

Βασικό απαιτούμενο Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας.

Βασική ειδική/εναλλακτική μορφή (ενδεικτικά)

Αριθμός Δραστηριότητας: 50 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)

Πλωτές μεταφορές

 

50.10.12.01

Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς-τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία.

Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α' 211/1999), Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β' 637/1977), π.δ.225/1996 (ΦΕΚ Α' 225/1996).

Θαλάσσιος

50.10.12.03

Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων.

Θαλάσσιος

50.10.12.04

Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεως θάλασσας.

Θαλάσσιος

50.10.20.01

Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα.

Θαλάσσιος

50.10.20.03

Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ.) με πλήρωμα.

Θαλάσσιος

50.30.12

Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με κρουαζιερόπλοια.

Θαλάσσιος, Υπαίθρου

50.30.13.01

Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς.

Θαλάσσιος, Υπαίθρου

Αριθμός Δραστηριότητας:  55 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)

Καταλύματα

 

55.1 (όλες οι υποκατηγορίες)

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α' 118/1993), π.δ. 43/2002. π.δ. 33/1979 (ΦΕΚ Α' 10/1979), π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α' 225/1996).

Όλες οι μορφές

55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19)

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α' 118/1993), π.δ. 337/2000 (Α΄281/2000), π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α' 225/1996).

Όλες οι μορφές

55.30.11

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α' 118/1993), Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α' 230/2006), π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α' 225/1996).

Όλες οι μορφές

Αριθμός Δραστηριότητας: 56 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

 

56.10.11.02

Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου.

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/2006), Π.Δ. 552/1989, Υ.Α. ΑΙβ/8577/1983 (ΦΕΚ Β' 526/1983).

Γαστρονομικός

56.10.11.03

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική (που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά)

Γαστρονομικός

56.10.11.04

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα χωρίς ζωντανή μουσική (που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά), με παροχή σερβιρίσματος.

Γαστρονομικός

56.10.11.06

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - κοσμική ταβέρνα.

Γαστρονομικός

56.10.11.07

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό).

Γαστρονομικός

56.10.11.10

Υπηρεσίες παροχής γεμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος.

Γαστρονομικός

56.30.10.13

Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων.

Γαστρονομικός

56.30.10.14

Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο.

Γαστρονομικός

Αριθμός Δραστηριότητας: 77 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

 

77.21.10.01

Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων.

Ν. 1127/1972 (ΦΕΚ Α' 48/1972), Υ.Α. Δ2/Δ/15184/5191 (ΦΕΚ Β΄ 548/2002), Κανονισμός ΥΠΑ Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) (ΦΕΚ Β' 1068/2006), Κανονισμός ΥΠΑ υπ' αριθ. Δ/Δ2/7259/2071/01.03.2006 (ΦΕΚ Β' 309/2006).

Αθλητικός, Υπαίθρου

77.21.10.02

Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας.

Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α' 121/1999), π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α' 221).

Αθλητικός, Υπαίθρου

77.21.10.04

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων κ.λπ.).

π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α' 221), Υ.Α. 3131/1.03.1999 (ΦΕΚ Β' 444/1999).

Αθλητικός, Θαλάσσιος

77.21.10.05

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων.

π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α' 221), Υ.Α. 16274/02.05.2008 (ΦΕΚ Β' 896/2008).

Αθλητικός, Υπαίθρου

77.21.10.07

Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων, κλπ.).

Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α' 211/1999), Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β' 637/1977).

Θαλάσσιος, Αθλητικός

77.21.10.08

Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων.

ΑΣΤΔ 1023/2/34α/1994 (ΦΕΚ Β' 178/1994), Διόρθωση Σφάλματος ΦΕΚ Β' 334/1994).

Αθλητικός, Υπαίθρου

77.21.10.09

Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού.

π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α' 221).

Αθλητικός, Θαλάσσιος, Υπαίθρου

77.34.10.02

Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα.

Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α' 211/1999), Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β' 637/1977).

Θαλάσσιος

Αριθμός Δραστηριότητας: 79 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

 

79.1 (όλες οι υποκατηγορίες)

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών.

Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α' 199/1976), Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α' 118/1993), π.δ.339/1996 (ΦΕΚ Α'225/1996)

Όλες οι μορφές

79.90.39

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων.

Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α' 199/1976), Ν. 2160/1993 (Α' 118/1993 π.δ.339/1996 (ΦΕΚ Α'225/1996).

Όλες οι μορφές

Αριθμός Δραστηριότητας: 85 (επιλέξιμες μόνο  οι κάτωθι υποκατηγορίες)

Εκπαίδευση

 

85.51.10.02

Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.

Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α' 121/1999), π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α' 221), Υ.Α. 3131/1.03.1999 (ΦΕΚ Β' 444/1999).

Αθλητικός, Θαλάσσιος

85.51.10.03

Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων.

Ν. 3409/2005 (ΦΕΚ Α' 273/2005), Υ.Α. 2123/02/2006 (ΦΕΚ Β' 449/13.04.2006).

Αθλητικός, Θαλάσσιος

85.51.10.08

Υπηρεσίες σχολής ιππασίας.

Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α' 121/1999), π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α' 221).

Αθλητικός, Υπαίθρου

Αριθμός Δραστηριότητας: 93 (επιλέξιμες μόνο οι κάτωθι υποκατηγορίες)

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

 

93.21.10.01

Υπηρεσίες water - park.

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/2006). 

Αθλητικός

93.29.11.04

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής).

Υ.Α. 3131/01.03.1999 (ΦΕΚ Β' 444/1999).

Αθλητικός, Θαλάσσιος

 1. Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλματος.
 2. Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2010.
 3. Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
 4. Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης,
 5. Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Κάθε επιχείρηση μπορεί αν υποβάλει σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 15.000? - 400.000?. Η Δημόσια επιχορήγηση σύμφωνα με την προδημοσίευση ανέρχεται σε 40% επί του συνολικού σχεδίου. Βέβαια αξίζει να σημειώσουμε ότι το παραπάνω ποσοστό είναι η αποτύπωση της προδημοσίευσης του προγράμματος και αναμένετε να αναθεωρηθεί προς τα πάνω με την Προκήρυξη του προγράμματος και να διαμορφωθεί τελικά περίπου στο 50%.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων 15 Νοεμβρίου 2011.

Η Intelligent Management

Η εταιρεία μας, πάντα δίπλα σε κάθε επιχειρηματία και σε κάθε ορθολογική επιχειρηματική κίνηση, είναι σε θέση να αναλάβει την σωστή ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη σας, από την σύνταξη και κατάθεση της πρότασης έως και την ολοκλήρωση του σχεδίου και την καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης. Βέβαια το σημαντικότερο στοιχείο σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, είναι ο σωστός προγραμματισμός και η πρόληψη των αναγκών σε κάθε περίπτωση. Για τον λόγο αυτό οποιαδήποτε ενέργεια σας θα πρέπει να είναι άμεση ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για μια σοβαρή αξιολόγηση των αναγκών σας και την υποβολή ενός πλήρους και χρήσιμου σχεδίου το οποίο θα επιφέρει και τα επιθυμητά αποτελέσματα με την υλοποίηση του. Η εταιρεία μας είναι στην διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε αναλαμβάνοντας για λογαριασμό σας:

 • ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση για οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν και διάγνωση των αναγκών της επιχείρησης σας.
 • ΔΩΡΕΑΝ προαξιολόγηση της επιχείρησης σας σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης κάθε δράσης.
 • Τον πλήρη σχεδιασμό της πρότασης και τον καθορισμό των στόχων που θα επιτευχθούν σε κάθε περίπτωση.
 • Την κατάθεση του σχεδίου της επιχείρησης σας σε κάθε αρμόδιο φορέα για την ένταξη σας στο πρόγραμμα.
 • Την παρακολούθηση έως και την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή και αποπληρωμή του έργου.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγο πρόγραμμα αλλά και για οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα στα τηλέφωνα της εταιρείας μας 2810.222744  και στο blog  www.imanager.gr.

Για έγγραφα ερωτήματα σας απευθυνθείτε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο info@imanager.gr.

Ενημερωτικό για τα επενδυτικά προγράμματα - Intelligent Management

Αγαπητοί Φίλοι,

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα προγράμματα - επενδυτικά προϊόντα που σήμερα βρίσκονται στην διάθεση σας.


Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" για την υλοποίηση καινοτόμων Ιδεών με 60% επιδότηση

Το Πρόγραμμα "Νέα -Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" ενισχύει την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που έχουν μια καινοτόμο ιδέα (ή/και μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία), η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί εμπορικά, με σκοπό να μετατρέψουν (την ιδέα τους ή/και την τεχνογνωσία τους) σε επιχείρηση! Επίσης, ενισχύονται Πολύ Μικρές και Μικρές νέες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.

Προϋπολογισμός Έργων: Από ?30.000 έως ?300.000 για το τομέα της μεταποίησης και από ?20.000 έως?200.000 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων. Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% (μετά από τροποποίηση). Το Πρόγραμμα λήγει στις30 Σεπτεμβρίου 2011.

 

Επιχειρηματικότητα Νέων: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011

Η δράση "Επιχειρηματικότητας των Νέων", ανήκει στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου (αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία), συνολικού ύψους 150 εκ ?. Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε στις 1 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 (μετά από παράταση).

Στο ειδικό καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 ενισχύονταιαποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεωνστις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων είναι για τις Μικρές Επιχειρήσεις, επένδυση ελάχιστου ύψους 150.000 ευρώ, και για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, επένδυση ελάχιστου ύψους 100.000 ευρώ.


Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" του ΟΑΕΔ

Tο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - ΟΑΕΠ» εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, μέχρι του ποσού των ? 200.000 και για διάστημα έως 4 μηνών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς να απαιτούνται από τις Τράπεζες εμπράγματες εξασφαλίσεις, αλλά μόνο η ασφάλιση τους στον ΟΑΕΠ. Οι συμβεβλημένες τράπεζες είναι που έχουν υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις είναι οι Marfin και Πειραιώς. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε από τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011.

 

Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011: Ξεκινάει τον Οκτώβριο η επόμενη φάση

Τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει η 2η φάση του Αναπτυξιακού Νόμου. Η 1η φάση ολοκληρώθηκε στις 31/5/2011. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υποβλήθηκαν 142 σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 721 εκ. ευρώ, στα καθεστώτα περιφερειακής συνοχής, τεχνολογικής ανάπτυξης και γενικής επιχειρηματικότητας. Λόγω της μικρής συμμετοχής των επιχειρήσεων στην 1ηφάση, αναμένεται τα κονδύλια για την φάση του Οκτωβρίου να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένα.

 

Ευνοϊκά δάνεια για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μέσω JEREMIE

Το συγκεκριμένο εργαλείο χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank. Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρώ, οι οποίες είναι υπό ίδρυση ή λειτουργούν λιγότερο από 36 μήνες.


Συνέχιση Προγράμματος "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον"

Σύμφωνα με ανακοίνωση του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αποφάσισε (μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια) την συνέχιση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον».

Υπενθυμίζουμε ότι το Πρόγραμμα αφορά σε παροχή κινήτρων (χαμηλότοκων δανείων και επιδότησης) για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, αφού προηγηθεί ενεργειακή επιθεώρηση που θα τις υποδεικνύει.


Πρόγραμμα επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Το Πρόγραμμα επιχορηγεί 800 άνεργα άτομα με αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και αποφυλακισμένα για να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Αναλυτικά:

 • Οι 600 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα με αναπηρίες, ηλικίας 18-64 ετών
 • Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες ηλικίας 18-64 ετών
 • Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα αποφυλακισμένα ηλικίας 18-64 ετών.

 

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών

Το Πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για να απασχολήσουν ανέργους ηλικίας 16-24 ετών, που μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις/εργοδότες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν ως επιχορήγηση το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών. Η επιχορήγηση έχει διάρκεια  δώδεκα (12) μήνες. Μπορεί να επεκταθεί για άλλους 12 μήνες εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.

 

Πρόγραμμα Erasmus "Νέοι επιχειρηματίες"

Μέσω του προγράμματος Erasmus οι νέοι επιχειρηματίες θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πώς να διαχειρίζονται μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση και να εξοικειωθούν με το επιχειρηματικό περιβάλλον σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ δουλεύοντας με πεπειραμένους επιχειρηματίες.

Οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να επιλέξουν να παραμείνουν 1-6 μήνες κοντά σε έναν πεπειραμένο επιχειρηματία. Στο διάστημα αυτό θα αποκτήσουν γνώσεις για τη σύσταση και τη διαχείριση μιας ΜΜΕ σε τομείς όπως η οικονομική και λειτουργική διαχείριση, η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, οι επιτυχημένες πρακτικές πωλήσεων και εμπορικής προώθησης, το ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο και η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.


ΜΕΤΡΟ 123 Α: Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων (αναμένεται)

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 850Β/16-5-2011, που αφορά το Μέτρο 123Α «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων». Με το Μέτρο 123Α ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 100.000 ? έως 10.000.000 ? για το τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής  οι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).

Το Πρόγραμμα ΔΕΝ τρέχει. Οι υποβολές θα ξεκινήσουν με την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών (αναμένεται εντός Οκτωβρίου)

Το Πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδικών μεταφορών, με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) "49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης".

Το σημαντικό με το πρόγραμμα αυτό είναι ότι δίνει επιχορήγηση έως 70% για κάποιες κατηγορίες δαπανών, ενώ υπό προϋποθέσεις επιχορηγεί έως 35% την αγορά νέων οχημάτων.

Ο Προϋπολογισμός της πρότασης - επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 ? έως 180.000 ?.


Πρόγραμμα  "Εναλλακτικού Τουρισμού" (αναμένεται εντός Οκτωβρίου)

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες το Πρόγραμμα θα τρέξει εντός του Οκτωβρίου μετά από πολλούς μήνες "αναμονής"! Ο "Εναλλακτικός Τουρισμός" περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 15.000 ? και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000 ?. Η επιδότηση είναι στο 40%.


Digi-mobile (αναμένεται εντός Οκτωβρίου)

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc),προκειμένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω smartphones.


Νέα δράση ΓΓΕΤ για Καινοτομικές Συστάδες Επιχειρήσεων (Clusters) (αναμένεται)

Τη δράση «Δημιουργία Καινοτομικών Επιχειρήσεων - Ένα ελληνικό προϊόν, Μια αγορά: ο Πλανήτης» ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στόχος είναι η δημιουργία καινοτομικών συστάδων (clusters) επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών σε θεματικά πεδία με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την τόνωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας τη χώρας. Όπως αναφέρεται στην προδημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η δράση θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια και η δημόσια δαπάνη εκτιμάται στα 30 εκατ. ευρώ.Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η Φεβρουαρίου του 2011.

Στην νέα του μορφή, ο Νόμος προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων κερδών προ φόρων. Η ένταση των ενισχύσεων κυμαίνεται από 15% έως 50%, ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης. Η Ελληνική Επικράτεια έχει διαχωριστεί σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες κατά κύριο λόγο διαφοροποιούν το ύψος της ενίσχυσης.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

 • Γενικά Επενδυτικά Σχέδια
 1. Γενικής Επιχειρηματικότητας: περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Στα σχέδια αυτά παρέχονται φορολογικές απαλλαγές.
 2. Τεχνολογικής Ανάπτυξης: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε συνδυασμό με φορολογική απαλλαγή.
 3. Περιφερειακής Συνοχής: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.
 • Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια
 1. Επιχειρηματικότητας των Νέων: στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της εταιρίας.
 2. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενα με συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.
 3. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων.
 4. Συνέργειας και Δικτύωσης: επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

Η ενεργοποίηση του Νέου Επενδυτικού Νόμου (3908/2011) θα πραγματοποιηθεί με τη δημοσίευση των απαραίτητων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων όπου θα διασαφηνίζονται θέματα τα οποία σχετίζονται τόσο με την κατηγοριοποίηση των επενδύσεων στα είδη επενδυτικών σχεδίων, όσο και με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, ιδίας συμμετοχής κλπ.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στον Νόμο 3908/2011 υποβάλλονται τον Απρίλιο και Οκτώβριο κάθε έτους, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Ειδικά για την πρώτη περίοδο υποβολών, η προθεσμία έληξε, μετά απο παράταση, στις 31 Μαϊου 2011.